Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Dział metodyczny / Dla wszystkich / Stopnie harcerskie
Wymagania na Samarytankę - ZHR
autor: Ania Patalan
dodany: 23 lutego 2008


Samarytanka

Na samarytance zawsze można polegać. Wykorzystuje nabyte umiejętności pomagając innym. W stosunku do młodszych jest opiekuńcza i odpowiedzialna. Życie harcerskie nie ma dla niej tajemnic. Jest samodzielna i zaradna. Pewnie kroczy harcerską ścieżką

I.POSTAWA.
1.Idea.
a/ posiada odwagę realizowania w każdym środowisku Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego
b/ zdolność wyboru dobra
- postępuje zawsze tak, aby nie wstydzić się własnych czynów
- stara się znaleźć dobro w ludziach, na bieżąco wyjaśnia wszelkie wobec nich wątpliwości
c/ odczyta rolę kobiety w życiu rodzinnym i społecznym na przykładach kobiet biblijnych (np. weźmie czynny udział w dyskusji w gronie samarytanek, komisji stopni itp.)
d/ poszukuje odpowiedzi na swoje aktualne pytania na tematy religijne (np. w książkach, czasopismach, poprzez rozmowy)
e/ przeczytała książkę z zakresu wychowania do miłości ujętego w świetle etyki chrześcijańskiej
2. Praca nad sobą.
a/ rozwój fizyczny
- systematycznie uprawia wybraną dziedzinę (wybrane dziedziny) sportu
- prawidłowo poprowadzi gimnastykę na obozie lub biwaku
- umie tańczyć (taniec klasyczny i współczesny)
c/ sprawność zmysłów
- przeszła pomyślnie próbę harcu, przygotowującą ją do radzenia sobie w różnych sytuacjach
- umie skoncentrować się; ćwiczy swoją spostrzegawczość, przeszła zadanie sprawdzające (np. test na spostrzegawczość lub półgodzinna gra KIM w terenie)
d/ aktywność intelektualna
- zaprezentowała na forum drużyny swoje indywidualne zainteresowania w dowolnej formie
- w szkole posiada zawsze jeden wybrany przedmiot, z którego stara się pozyskiwać systematycznie jak najszerszą wiedzę
- drogą doświadczeń wypracowała najlepszą dla siebie metodę:
°przyswajania wiedzy teoretycznej
°zapamiętywania tekstu
- zaproponowała ciekawe formy pomocy metodycznej w pracy zastępu, drużyny
- ułoży program harcerskiego biegu metodycznego lub gry
e/ życie uczuciowo - emocjonalne
- na podstawie obserwacji swojego otoczenia odnalazła osobę potrzebującą pomocy, zaradzi w trudnej sytuacji
- potrafi zapanować nad swoimi emocjami (np. gniewem czy złością) tak, aby nie przynosiły innym szkody
- jest pogodna, przekazuje innym swój uśmiech, odkryła własne sposoby uwalniania się od przygnębienia
2. Zdolność realizacji zamierzonych celów.
a/ podjęła indywidualne postanowienie, które jest dla niej pożyteczne i realizowała je co najmniej przez okres 1 miesiąca
b/ podjęła zadanie (funkcję) wynikające z potrzeb drużyny, będące dla niej wyzwaniem
c/zaplanuje działania wynikające z realizacji zadania uwzględniając:
- bezpieczeństwo i zdrowie uczestników
- warianty awaryjne (ze względu na niepogodę, małą liczbę uczestniczek itp.) wykaże się systematyczną pracą przy realizacji zadania, podsumuje jego wykonanie, wskaże jego sukcesy i porażki
d/ włącza się w życie nowego środowiska pozostając sobą
3. Dom.
a/ można jej powierzyć na pewien czas gospodarstwo domowe
b/ potrafi umiejętnie dobrać dla siebie odpowiedni ubiór w zależności od okoliczności; wybiera to, co do niej pasuje
4. Służba.
- pełni stałą, wybraną przez siebie służbę przez okres co najmniej 4 miesięcy

II.WIEDZA.
1. Wiedza harcerska.
- zaznajomiła się ze Statutem ZHR
- zna podstawowe funkcje pełnione w ZHR, ich oznaczenia oraz nazwiska osób je pełniących
- poszerza swoją wiedzę o historii Organizacji Harcerek i znaczących instruktorek
- przeczyta następne 3 książki o tematyce harcerskiej, czyta prasę harcerską
2. Wiedza o Polsce.
- Pogłębia swoją wiedzę o historii i kulturze
- śledzi bieżące wydarzenia polityczne i kulturalne.

III. UMIEJĘTNOŚCI.
1. Zdobyła wybrane sprawności ***
- samarytańską
- obozową
- rąk
- dwie wybrane przez siebie
2. Posiada umiejętności organizacyjne.
a/ załatwiła powierzone sprawy w urzędzie
b/ zorganizowała wycieczkę z noclegiem dla drużyny lub zastępu (zapewniła bezpieczeństwo, rezerwację noclegów, przejazdy, wyżywienie, rozliczenie finansowe)
c/ zorganizowała służbę społeczną zastępu

IV. DOŚWIADCZENIE.
1. Bierze udział w życiu kulturalnym (teatr, wystawy itp.)
2. Bierze udział w imprezach chorągwi, ZHR-u
3. Czynnie uczestniczy w:
- imprezach hufca
- obchodach świąt narodowych i kościelnych
4. Pomagała w organizacji akcji zarobkowej.
 
0.011963129043579